I DE SINDSSYGES ANTAL.
1.

I Kongeriget Danmark fandtes den 1. Juli 1847 et Antal af 3756 Individer, der antoges paa forskjellig Maade at lide Mangel paa Forstanden, altsaa 511 Individer færre, end der vare opgivne ved Tællingen 1845, da Antallet var 4267, en Afvigelse, man dog ikke bör lægge videre Vægt paa, fordi en Undersögelse udfört saaledes som den i 1845 nödvendigt maa give et usikkert Resultat. I Frankrig vil der ved samme Tid have været noget over 20000 Sindssyge, men de Beretninger, som foreligge, gaae ikke længere end til 1841. Da disse imidlertid ere de ojrdentligste og forsaavidt de paalideligste, at de ikke synes at indeholde Overdrivelser, turde det være passende at give en Udsigt over den os bekjendte Aarrække1). Antallet var som fölger:

1835 — 14,486
1836 — 15,314
1837 — 15,870
1838 — 16,892
1839 — 18,113
1840 — 18,716
1841 — 19,738
I England (1847) 26,516; Norge (1845) 4290 Sindssyge.

2. Af de i Danmark opgivne 3756 Sindssyge vare 1865 af Mandkjön, 1891 af Qvindekjön, eller respective 49,7 pCt. og 50,3 pCt. 2) og omtrent dette Forhold har vist sig ved alle Undersögelser. I 1840 var det saaledes 49,7 pCt. og 50,3 pCt. og i 1845 49,12 pCt. og 50,88 pCt., men det afviger ikke lidet fra de Forhold man har fundet i andre Lande. Statistique de la France har ikke Kjönnene adskilte, men efter en privat Beretning vare

1)Statistique de la France Pag. 369.
2) I den hele danske Befolkning var Forholdet i 1847; 49,44 pCt. af Mandkjön, 50,56 pCt, af Qvindekjön.

(spalte2) der blandt 24,041 Sindssyge i offentlige Anstalter i Frankrig 44,1 pCt. af Mand- 55,9 pCt. af Qvinde-Kjön.

I England vare der i 49 offentlige Anstalter siden en tildels meget lang Aarrække optagne 76,795 Sindssyge, hvoraf 50,1 pCt. af Mand- 49,9 pCt. af Qvinde-Kjön; men ved en Undersøgelse den l Januar 1844 i England og Wales fandt man blandt 16,764 Sindssyge 45,78 pCt. af Mandkjön 54,22 pCt. af Qvindekjön. I Norge fandt man 1835 50,7 pCt. af Mandkjön 49,3 pCt. af Qvindekjön, i 1845 derimod respective 47,8 pCt. og 52,2 pCt.

3. Af de 3756 Sindssyge i Danmark levede 953 eller 25,37 pCt. i Stæderne, 2803 eller 74,63 pCt. paa Landet. Af de 953 i Stæderne vare 439 eller 46,07 pCt. af Mandkjön, 514 eller 53,93 pCt. af Qvindekjön; af de 2803 paa Landet vare 1426 eller 50,87 pCt. af Mand- 1377 eller 49,13 pCt. af Qvindekjön. I Norge, hvor der i 1835 kun fandtes 9,56 pCt. og i 1845 kun 7,58 pCt. af samtlige Sindssyge i Stæderne, var Forholdet i 1835 i Stæderne 51,46 pCt. af Mandkjön 48,64 pCt. af Qvindekjön, i 1845 50,15 pCt. og 49,85 pCt. Paa Landet i 1835 50,62 pCt. og 49,38 pCt. og i 1845 47,57 pCt. af Mandkjön 52,43 pCt. af Qvindekjön.

4. Blandt de 3756 Sindssyge vare 1995 eller 53,12 pCt. Idioter, 1761 eller 46,88 pCt. vare Afsindige.

Af de 1995 Idioter vare 1066 eller 53,43 pCt. mandlige, 929 eller 46,57 pCt. qvindelige; af de 1761 Afsindige vare 799 eller 45,37 pCt. mandlige, 962 eller 54,63 pCt. qvindelige. Af Idioterne levede 11 pCt. i Stæderne og af disse vare 50,85 pCt. afMandkjön 49,15 pCt af Qvin-dekjön, paa Landet vare 54 pCt. af Mandkjön, 46 pCt. af Qvindekjön. Af de Afsindige levede 37 pCt. i Stæderne og deraf 43 pCt. afMandkjön 57 pCt af Qvindekjön; paa Landet 46 pCt. Af Mandkjön 54 pCt. Af Qvindekjön.

Det synes saaledes ikke urimeligt at antage, at naar Beretningerne fra flere Lande vise betydelige Afvigelser i Kjönnenes Forhold til hinanden blandt de Sindssyge, da kan Forskjellen hidröre fra den Omstændighed, at, de Grupper, man tilfældigvis har beskjæftiget sig med have indeholdt flere eller færre af Stad- eller af Landbefolkningen, af Idioter eller af Afsindige.