2. I Tabelværket er der gjort opmærksom paa, at det vidnede om gunstige Betingelser for Livsvarigheden i Danmark, at der fandtes 8,38 pro Cent i en Alder af over 60 Aar. Man kan naturligvis ikke i denne Henseende anstille Sammenligning mellem hele Befolkningen og den Del deraf, der, saaledes som Tilfældet er med de Afsindige, staar under et sygeligt Forhold, hvis Bevægelse ikke blot er afhængig af de Aarsager, som foranledige Bevægelsen i den hele Befolkning, men ogsaa af andre, f. Ex. af Helbredelser, og som desuden, hvad der vil vise sig i et fölgende Afsnit, har havt flere Procent Tilgang fra Aldersclasserne over 60 Aar. Men Idioterne, naar de tages alene, danne en Gruppe, som med en vis Selvstændighed kan stilles lige overfor Befolkningen, da det også her vel blot ere Födsler og Dödsfald, af hvilke Bevægelsen er afhængig. Da nu altsaa Befolkningen i det Hele har 8,38 pCt. over 60 Aar, men Idioterne kun 3, 89 pCt. (i 1845 4,74 pCt.) over denne Alder, saa er dette udentvivl et Beviis for, at Döden anseeligt hjemsöger denne Classe. Alligevel synes de overordentligt höie Proportioner, der findes for Idioterne i Aldersclasserne fra 10-60 Aar, at vidne om, at de ikke höre til de ukraftigeste til at gjöre Döden Modstand, som overalt en blot Vegeteren vel bidrager meget til at foröge Livsvarigheden.

Den nedenstående tabel indeholder en Sammenligning mellem de Sindssyge og den hele Befolkning i sammentrængt oversigt.

V. DE SINDSSYGES STAND.

1. Den fölgende Tabel viser, af hvilke Stænder de Sindssyge vare gaaede ud.

 

Der vare 2562 nedstammende fra dem som levede af Agerbrug, hvoriblandt 13 Vognmænd og Avlsbrugere i Stæderne. Af Jorddyrkere på Landet vare födte 2549, og disse væsentlig af Bondestanden. Sammenligner man dette Tal med den tilsvarende Classe i Tabelværket, da faaer man omtrent 4 pro mille, altsaa meget over Middeltallet, hvilket dog neppe er rigtigt. Man maatte udentvivl til Sammenligning tage hele Standen i dens Udbredelse i Stæderne og blandt de andre Classer, til hvilke ogsaa ”Avlsmænd og Tjenestetyende” ere hen-