Det er ikke her Stedet at anbringe Sygehistorier, men den fölgende ikke umærkelige Complication, Iagttagelsens Rigtighed forudsat, maa gjöre en Undtagelse. Paa Beretningen fra et Sogn i Hjörring Amt hedder det om S. J. 18 Aar gammel, Sön af en Fisker: ”han anfalder ingen, men sætter sig ligesaa godt i den brændende Ild, som ethvert andet Sted. Synes snarere at ligne et Dyr end et Menneske; han spiser uden Forskjel ethvert Födemiddel, hvad enten det er frisk eller aldeles

15 spalte 2

fordærvet; det Spiste skyder han op og tygger paa ny. Paa 6 á 10 Ord nær, frembringer han kun uarticulerede Lyd. Nyder ingen offentlig Understöttelse, endskjöndt Forældrene ere yderlig fattige; men Communens Tilstand er saaledes, at den ingen Hjelp kan yde. Tvungent Fattigbidrag har aldrig været opkrævet, da Beboerne selv ere forarmede”. Dette er et Exempel paa Idiotismen i en af dens værste Former, men flere ere, om ogsaa med nogen Forandring, ligesaa dyriske, andre staae nærmere og fjernere, l det Hele har Idiotismen noget særdeles Gru opvækkende ved sig: man mener stundom at see et Dyr i en menneskelig Maske.

Det fortjener nærmere at undersöges, af hvad Grund enkelte Sogne og Egne ere særdeles bebyrdede med Kröblinger, Krampe-Patienter m. m.: man vil sandsynligvis ved deslige Undersögelser faae Lys udbredt over flere Partier af Videnskaben, end man muligt venter.

IX
SYGDOMMENS AARSAGER.

En af de vanskeligste Opgaver, en Læge har, er ofte at udfinde en Sygdoms Aarsager, nemlig de Momenter, der i Forening have fremkaldt et givet Sygdomstilfælde. De Oplysninger, den Syge eller hans Familie giver, ere hyppigt af ingen synderlig Betydning, og uagtet det fuldstændigste Kjendskab til Sygdommen og den omhyggeligste Undersögelse, lykkes det dog ikke altid at stille dette Punkt klart frem. Naar man veed dette, vil man ikke undre sig over, at de fleste Beretninger intet indeholder til dette Afsnit. Hvad vi have forefundet er imidlertid sammenstillet i specielle Tabeller, som ere sammendragne i den, der fölger strax herefter, hvilken desuden er lempet efter en Tabel, Moreau de Jonnes har leveret i Stat. de la France, der til Sammenligning er stillet ved Siden. Den Oplysning vi saaledes meddele er naturligvis temmelig ufuldkommen, og det er ikke aldeles afgjort, hvorvidt alle Angivelser vilde kunne udholde den strængeste Critik. Men en fuldstændig Underretning bör man heller ikke ved denne Leilighed fordre, endnu mindre kan man ved en Undersögelse som den nærværende gjöre Regning paa en critisk Vurdering af de specielle Aarsager; derimod vilde man snarere