Side 16 være berettiget til at vente nogen Oplysning om Aarsager af mere almindelig Virkning, Aarsager, der ikke saa let falde enhver enkelt Iagttager i Öine, men som först vise sig, naar man overskuer hele Forholdet. Vi befrygte alligevel, at man ogsaa i denne Henseende vil finde sig meget lidet tilfredsstillet ved hvad vi have at berette; thi for at kunne udtale os med Sikkerhed herover behövede vi en Række af vel constaterede Facta, hvilke ikke nu ere tilstede og ikke kunne tilveiebringes för efter flere Aars Forlöb.

De fölgende faa Bemærkninger henstilles som Antydninger; for at bringe det til mere, til positive Paastande, maa der endnu anvendes megen Tid og Flid.

2. Dersom man vil bringe Jordsmonnet i en saadan Forbindelse med Sindssygdommene, at dette skulde antages at begunstige, eller forhindre Sygdommens Frembrud, da kommer man maaske snarest til at tænke paa de forskjellige Jordsmons særegne chemiske Beskaffenhed. Men det vilde vist före os for vidt om vi indlode os paa Betragtninger herover og muligt endda neppe lönne Umagen. Vel har man af chemiske Grunde anseet Kalkbunden som Aarsag til den hyppige Fremtræden af en beslægtet Sygdom, Kretinismen, men hvorvidt dette er med eller uden Grund tör vi ikke paatage os at afgjöre.

Et udentvivl langt vigtigere Moment frembyder derimod de forkjellige Jordsmons meget forskjellige Frugtbarhed og de deraf betingede gunstigere eller ugunstigere Livsforhold. Man sammenligne det frugtbare Jordsmon paa Rullestensleret med Hedeegnene ; f. Ex. Maribo Amt med Ringkjöbing Amt, o. s. v. Fremdeles Jordbundens Beskaffenhed med Hensyn paa Delenes större eller mindre Sammenhæng. Det kan saaledes neppe være ganske ligegyldigt om f. Ex. Overlaget eller Underlaget er Sand, der tilstæder Fugtigheden Afløb, eller om det er Ler, som bringer vandagtige Dele til at stagnere; om altsaa Beboerne, navnlig de af en svagere Constitution, stedse have en tör og forholdsvis varm, eller en fugtig og kold Atmosphære om Födderne, Vandfuldherred i Ringkjöbing Amt og Lolland ere i den Henseende hinanden lige, at de have Ler baade til Over- og til Underlag. Det er muligt at denne Beskaffenhed af Jordbunden bidrager til hist at udvikle saa talrige Tilfælde af Sindssygdomme, ligesom den her fremkalder intermitterende og remitterende Febre. Men at Sindssygdomme og de nævnte Febre ere nær beslægtede, saaledes at de gaae over i hinanden, vicariere for hinanden o. s. v. veed Enhver.

Overfladens Dannelse turde muligt ogsaa fortjene et Öiebliks Opmærksomhed. Hele Landets Overflade er saaledes bölgeformigt hævet, at den allevegne danner Rader eller Grupper af Höie og Bakker, og som det över en ikke ringe Indflydelse paa Menneskets Velvære, om han boer paa den nordlige eller paa den sydlige Heldning, saa er hans Sundhed udentvivl interesseret heri (1), hvilket ogsaa synes at finde Bestyrkelse ved den nærværende Undersögelse. 3. Den uregelmæssige Overflade frembyder nemlig allevegne Modificationer af Climaet, der vel ikke ere meget store, men dog store nok til ikke ganske at oversees; især maa det udentvivl tages i betragtning om en given Egn har Læ eller ej.

Vester Herred på Bornholm, Alsted Herred, Sorö Amt, alle Herreder i Maribo Amt, Framlev Herred i Aarhus Amt m. fl. have deres höjere Partier mod Nordsiden og ligge paa Flader, der helde mod S. og S. V., de have altsaa Læ mod de nordlige vinde, men paavirkes direkte af de mildere, sydlige Vinde, og nyde godt af de Naturforhold, der fölge med disse. Derimod ligger en stor Del af Holbeks Amt, Sabro Herred i Aarhus Amt (2) og næsten hele det vestlige Jylland (3) paa