S.22 Efter det Foregaaende vare altsaa 512 af Mandkjön og 541 af Qvindekjön, tilsammen 1053 Individer, komne i et vist Forhold til det Offentlige, med Hensyn paa den personlige Stilling for en længere eller kortere Tid; i samme Henseende til Private 100 af Mandkjön, 99 af Qvindekjön, i alt 199, hvoraf 151 som Indespærrede hos Private.

XI. BEKOSTNING PAA DE AFSINDIGE m.m.

Det har været temmelig vanskeligt at udfinde, hvor stor den anvendte Bekostning paa de Sindssyge egentlig var: Bidstrupgaards Bestyrelse har erklæret sig ude af Stand til at opgive hvad et individ koster i Anstalten; man veed ikke hvad de mindre Anstalter koste Staten, og det er heller ikke altid nöje bestemt, om dette og hint Individ i en offentlig Anstalt falder det Offentlige til Byrde eller ej.

Det meste man altsaa tör sige om de i den fölgende Sammenstilling opförte Summer er udentvivl, at der var i det mindste saamange Individer, som mer og mindre faldt det Offentlige til Byrde, og saameget kostede de i det mindste. For at komme til et Resultat er der brugt fölgende Fremgangsmaade. Lemmerne paa Almindelig Hospital ere anslaaede til 100 Rbd. pr. Individ. Alle de Lemmer og Patienter, som af Staden underholdes paa Bidstrup, ere, efter Conferens med Prof. Göricke, ansatte til 150 Rbd. pr. Individ. Patienter fra fremmede Communer paa Bidstrup anslaaes almindeligt til 200 Rbd. og denne Sum er ogsaa her benyttet, naar Beretningen ikke udtrykkeligt har nævnt en höiere eller en lavere.

Det korn, hvori Understöttelsen som oftest ydes paa Landet, er helt igjennem beregnet til: Rug 4 Rbd. Byg 3 Rbd., Havre 2 Rbd. 3 Mk., naar Beretningen ikke udtrykkeligt har nævnet en anden Pris, som gjeldende i et Middelaar. Hvor Beretningen anförer ”i Korn og Penge” en vis Sum uden nærmere Specification, men det dog har kunnet skjönnes, at Understöttelsen var usædvanlig stor, paa Grund af Dyrtiden 1847, er Belöbet reducereret til det Halve. Et pund Bröd er ansat til 2 sk., et Læs Törv til 1 Rbdlr. 48 sk.; Husleje paa Landet til 6 Rbd. i Stæderne til 10 Rbd. om Aaret; Klæder til 5 á 10 Rbd. aarligt &c..

At Undersögelsen er foretaget under en Dyrtid, har saaledes aldeles ikke övet nogen Indflydelse paa Beretningen over denne Gren af samme.

Da nogle af de periodisk Afsindige, som den 1. Juli 1847 ikke vare i Perioden, have nydt offentlig Understöttelse, formedelst deres Svaghed, og, som det skjönnes, i det sidste Aar, er denne Classe i dette Afsnit taget med.

Af disse antoges nogle faa ved Arbeide at kunne fortjene deres fulde Underholdning, hvorfor de ikke ansaaes for at falde det Offentlige til Byrde; andre behövede et lille Tilskud til Klæder, og ere da for saavidt komne i Betragtning. Flertallet kunde imidlertid intet udrette, og deres Forpleining er i Regelen ansat til 60 Rbd. pr. Individ om Aaret, naar ikke en anden Sum udtrykkeligt var nævnet.

Den fölgende Tabel viser Beskostningen paa de Sindssyge i Stæderne og paa Landet.