Side 24

telse, uden at de endnu havde opnaaet en saadan, andre stode saaledes, at det med Sandsynlighed kunde forudsiges, de snart maatte blive trængende. Nogle havde Imidlertid Formue eller tilhörte meget velhavende Familier. Nogle mindre Kjöbstæder f. Ex. Sæby og Frederikshavn have for Skik at indtinge deres fattige Sindssyge hos Bönder paa Landet, formodentlig af oeconomiske Grunde. Hvorvidt dette er aldeles i sin Orden, maa være henstillet; muligt vinde de Sindssyge, muligt tabe de ved Byttet; ganske ligegyldig er denne Forandring i de personlige Forhold neppe.

I England vare der (1846?) blandt 23000 Sindssyge 5000 Velhavende, 18000 Fattige. Blandt de Velhavende vare nogle meget rige, den samlede Formue repræsenterede en meget betydelig Sum, da Renten og den aarlige Indkomst androg næsten £ 300,00.

Den engelske Stats Udgifter for de Sindssyge skulle være meget betydelige og det er angivet at £ 1,000,000 aarligt gaae gjennem Administrationens Hænder.

I Frankrig var Gjennemsnits-Bekostningen i Anstalterne pr. Individ:
1835……………………………fr. 334,06
1836…………………………… - 337,96
1837…………………………    - 372,75
1838…………………………… - 346,31
1839…………………………… - 353,67
1840…………………………… - 400,32
1841…………………………… - 435,85

XII. PERIODISK AFSINDIGE SOM DEN 1. JULI 1847 IKKE VARE I PERIODEN.

Beretningerne have under denne Titel henfört Personer, som for mange Aar tilbage i Tiden have lidt af et enkelt Anfald, og som derefter ikke have havt nogen Mangel paa Forstanden, andre, der, som det synes, havde havt et förste, kortvarigt Anfald, som de nyligt havde overstaaet ved Naturens egen Hjelp, og endelig, Flertallet, saadanne, som pleiede aarligt eller med et eller flere Aars Mellemrum at have Paroxysmer, oftest af kort Varighed, men som nu vare fri.

Paa denne hele Classe er der ikke taget Hensyn i den foranstaaende Beretning, uden for saavidt, at den har leveret noget, ikke uinteressant Material til Afsnittet om Sygdommens Aarsager, og dernæst er den hele Classe taget med i det foranstaaende Afsnit om Bekostningen paa de Sindssyge; fordi nogle, som sagt, havde nydt Understöttelse, skjöndt Flertallet syntes at være i tildels meget gode Omstændigheder.

Det vilde være interessant at beskjæftige sig noget mere med denne Classe, dersom den var fuldstændig, hvilket den dog neppe kan siges at være, hvad enten man har havt for Öie at indberette om Reconvalescenter eller om periodisk Afsindige. Det er derfor ikke meget lönnende at opholde sig ret længe ved den; imidlertid ere Forholdene dog beregnede og findes i Tabel XX. Forresten vil det ikke blive ubemærket, at selv ved disse smaa Tal og ved de ufuldstændige Beretninger Sjelland m. m. har et gunstigere Forhold end Fyen, Fyen end Jylland.

Stæderne have her et gunstigere Forhold end Landet: men Beretningerne fra Stæderne synes ogsaa fortrinsvis at være mangelfulde.