7 spalte1

Færöerne havde i 1841 3,611), 1847 derimod 6,11 pro mille.

Hertugdömmerne vare i 1845 angivne at have: Lauenburg 1,82, Holsten 2,22, Slesvig 2, 93.

I Frankrig var Forholdet 1841, som sagt, 0,58 pro mille, i Seine Departementet (Paris) naturligvis höiere, 3,08, ligeledes ud mod Grændserne i Vest, Nord og Öst og i de store Stæder.

Mod Vest: Gironde 1,02, Calvados 1,37, Manche 1,04, Dep. du Nord 1,09; mod Öst: Dep. bouches du Rhone (Marseille) 2,192), Rhone (Lyon) 2,27, Meurthe 2,06. l det egentlige Syden staaer Forholdet lavt. Saaledes havde i 1841 de 3 Pyrenaer Departementer fölgende Forhold:

I England var Forholdet som anført 1,57.
I Norge i 1845 3,23 og i dette Land viser sig den mærkelige Omstændighed, at Forholdene vel stige, naar man gaaer fra Öst mod Vest, men at de ugunstigste Forhold her findes i den sydligste Del af Landet, de gunstigste i den nordlige Del.

Christians Amt havde 3,71, Budskeruds 4, 59, Nedenæs og Robygdelagens 4,44, Lister og Mandals 5,18; — i Norden: Finmarkens Amt 2,06, Nordlands 2,47, Romsdals 2,60.

3. Da de Steder, hvorfra Beretninger ere indkomne, snart udgjöre en lille Del, f. Ex. en Kjöbstads Landsogn eller et andet Sogn paa Landet, snart et Pastorat og snart en stor Stad f. Ex. Kjöbenhavn, saa er det maaske mere en Curiositet end til Nytte at anföre, at Beretninger vare indkomne fra 900 forskjellige Steder. Af disse havde 605 Steder fra 1 til 4 Sindssyge pro mille, 295 havde 5 og derover. Den fölgende Tabel viser Fordelingen:

1) Beretningerne kom i 1841 ikke fuldstændigt ind fra Færöerne.
2) Paa det anförte Sted i min Bog har jeg efter Aubanel og Thore angivet Forholdet i Dep. Bouches du Rhone til 0,50, men disse Herrer maa formodentlig have havt ældre mindre tilforladelige Beretninger for dem. De i Texten angivne Forhold ere beregnede efter Stat. de la France.

7 spalte2

Dersom vi i Jylland, hvor Forholdet er ugunstigst, stille de östlige og de vestlige Amter mod hinanden, da have vi i

Paa Öerne findes ogsaa de stærkest bebyrdede Localiteter i det nordvestligste Holbeks Amt, hvor af de angivne Steder 72,55 pCt. have indtil 4 pro mille, 27,45 over dette Tal.

4. Hvorvidt Jordsmonnet fortjener at komme i Betragtning med Hensyn paa Sygdommens geographiske og topographiske Udbredelse maa være henstillet; ganske kan det neppe oversees. Aarhus Amt har 3,02, hvilket er hojere end de andre Amter paa Östkysten af Jylland. Men Östkysten af Veile Amt og Aarhus Amt have efter Forchhammer det samme Jordsmon som den störste Del af Sjelland og Öerne, nemlig Rullestens Ler. Hele Aarhus Amt kan altsaa ansees for en Fortsættelse af Sjelland. Nu ere Forholdene saaledes angivne for Aarhus Amt: Staden har 3,10; Landet har mod Öst, regnet fra Syden af, i Hads Herred 3,14, Ning Herred 3,71, Vester Lisberg Herred 2,40; mod Vest ligeledes regnet fra Syden af: Framlev Herred 1,02, Hasle Herred 2,90 og i Sabro Herred 4,88.

Stiller man den sydöstlige Del af Aarhus Amt mod den nordvestlige, Hads Herred mod Sabro Herred, og den sydvestlige mod den nordöstlige, Framlev Herred mod Vesterlisberg Herred, da finder man de samme Forhold, som dem der ovenfor ere fremstillede for Sjelland, for Bornholm m. m., nemlig det sydlige Indsnit i et relativ gunstigere Forhold.

Rullestens-Leret i Veile og Aarhus Amter giver en lille Forgrening ind i Randers Amt og findes for-