Selmers Bibliotek
Selmers Library

 

Teksten som pdf

St.Hans Hospital

Indbydelse til Concurrence

Ved kgl. Resolution af 14de Octbr. 1851 er det bestemt, at der ved almindelig Conuorrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den forestaaende Reorganisation af St. Hans Hospital paa Bidstrupgaard.

Program

for

Opførelsen af et nyt Kuurhus

paa

Bidstrupgaard

for Sindssyge

 

 

 

 

 

 

Aarhus
Universitetshospital

Psykiatrisk
Forskningsbibliotek
og
Museum Ovartacis
digitaliseringsprojekt

 


Museum Ovartaci

 


Psykiatrisk Forskningsbibliotek

Indbydelse til Concurrence


 

Indbydelse til Concurrence

Ved kgl. Resolution af 14de Octbr. 1851 .er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den forestaaende Reorganisation af St. Hans Hospital paa Bidstrupgaard. I Henhold hertil opfordres de som maatte föle Lyst til at deeltage i en saadan Concurrence, til at affatte Plan og Overslag til Opförelsen af et nyt Kurhuus for omtrent 100 Patienter, i Overensstemmelse med det af undertegnede Comitee, efter dertil meddeelt Bemyndigelse, vedtagne Program, hvoraf trykte Exemplarer kunne erholdes i Fattigvæsenets Secretariat i Vartou.

De detaillerede Tegninger, som maa være affattede efter en Maalestok af 3 Linier pr. Alen eller 1/96 af den virkelige Störrelse, og som maa ledsages af en Situationsplan med nöiagtig Angivelse af Kurhusets Beliggenhed for de allerede tilstedeværende Bygninger, og af den Maade hvorpaa Environnet tænkes benyttet, blive tilligemed nöiagtig Beskrivelse, saavel af Bygningerne og Lokalerne, som af de Materialier der blive at anvende, samt med detaillerede Overslag over Omkostningerne, at indsende uden Navn, men under et selvvalgt Mærke, inden næstkommende 1ste November til Comiteens Formand, medundertegnede Overpræsident Lange. De indsendte Planer med Beskrivelser ville blive bedömte af Comiteen i Forening med kgl. Bygningsdirecteur, Conferentsraad Koch og Borgerrepræsentant, Theatermaler Troels Lund. Den Plan som paa en tilfredsstillende Maade i Hovedsagen löser Opgaven og tilkjendes Fortrinet for de övrige, erholder en Præmie af 600 Rbd. Saafremt der blandt de övrige Planer findes et Arbeide der særlig fortjener at fremhæves, vil dette ligeledes erholde en Præmie af 400 Rbd. Comiteen forbeholder sig Ret til, efter Bedömmelsen af de indkomne Projecter at kunne udstille dem offentlig i 14 Dage. Den eller de Planer, som Præmie saaledes tilkjendes, bliver den kjöbenhavnske Communalbestyrelses Eiendom; og staaer det denne frit for, at lade Bygningen opföre uforandret efter den förste, eller med saadanne Modificationer som maatte befindes hensigtsmæssige, uden at den paatager sig nogen Forpligtelse til at overdrage Nogen af de Vindende Ledningen af Bygningens Opförelse,

Kjöbenhavn, den 12te Mai 1852.

Comiteen for Reorganisationen af St. Hans Hospital

M. Lange, Algreen-Ussing. L. N. Hvidt. H. H, Herforth. Ad. Göricke. H. Selmer.

Program

Det Terrain, paa hvilket Kurhusets Bygninger ville være at opföre, er med Bogstaverne a-f angivet paa et hermed fölgende Situationskort med tilhörende Nivellementsplan i tredobbelt Maalestok. Et Situationskort, der indeholder en större Deel af det tilgrændsende Terrain, vil findes fremlagt i Fattigdirektionens Forværelse i Vartou Hospital til fri Afbenyttelse for Concurrenterne.

Den langs med Bogstaverne a-b löbende Allee, som. nu danner Hovedindkjörslen til Bidstrupgaard, vil ikke fordres skaanet, dersom dens Bibeholdelse skulde være uforenelig med væsentlige Hensyn ved Byggeplanen, ligesom det ogsaa bemærkes, at den i den vestlige Side af Terrainet löbende Vei, betegnet x-y, i alle Tilfælde tænkes omlagt i en mere vestlig Retning.

Da det nye Kurhuus, uagtet det vil være at betragte som den fornemste Bygning i den reorganiserede Anstalt, dog kun vil udgjöre en Deel af denne, hvis ældre Bygninger ikke skulle nedlægges, uden forsaavidt som de ikke med Fordeel kunne benyttes i den Plan, efter hvilken Omdannelsen af den hidtilværende Anstalt i sin Helhed bliver at foretage, og da fölgelig adskillige af de Betjentboliger og til Oekonomien hörende Lokaliteter, som befinde sig i de allerede forhaandenværende Bygninger, ogsaa ville komme Kurhuset tilgode, vil der ikke i Planen være at optage alle de Lokaler, som der ved Anlægget af en aldeles ny Helbredelsesanstalt maatte sörges for at tilveiebringe, hvisaarsag altsaa de Lokaliteter, som blive at optage i Planen for Kurhuset, specielt ere nævnede i det Fölgende.

Disse henfalde i tvende Hovedklasser, eftersom de nærmest ere bestemte for selve Patienterne, eller for Oekonomien, Administrationen og Embedsmændene,

A: Patientbygningerne

Disse skulle kunne afgive rummelig Plads for omtrent 50 Mandfolk og ligesaamange Fruentimmer foruden det fornödne Opsynspersonale. Kjönnene maa være saaledes adskilte, at der hverken i Huset eller i Patienternes Gaarde og Haver, kan finde Samqvem Sted imellem mandlige og qvindelige Patienter, ligesom ogsaa Indblik fra Bygningerne for det ene Kjön i Lokaliteterne for det andet maa være forebygget. Heraf fölger, at et umiddelbart Sammenhæng

 

4.

af Mandfolkebygningerne med Fruentimmerbygningerne ikke er nödvendigt, neppe engang önskeligt, hvorimod Patientbygningerne for hvert Kjön ikke maa bestaae af flere særskilte Huse, i det höieste med den Undtagelse som nedenfor (ved IVde Afdeling) vil blive anfört. Hvert Kjön maa have ligestor Plads og samme Underafdelinger i Bygningen.

Patienternes Klassifikation, som vil være at lægge til Grund for disse Bygningers Inddeling, for Lokalernes Indretning og Udstyrelse, vil være fölgende:

Förste Afdeling. Rolige Patienter af de höiere Samfundsklasser.
Anden Afdeling, Rolige Patienter af de simplere Klasser.
Tredie Afdeling, Urolige og urenlige Patienter.
Fjerde Afdeling, Stöiende og voldsomme Patienter.
Hvert Kjöns Bygninger maa altsaa have 4 Afdelinger, som beregnes, den förste paa 10 til 12, den anden paa 18 til 22, den tredie paa 12 til 16 og den fjerde paa 10 Patienter. De enkelte Afdelinger maa have efternævnte Lokaler.

Iste Afdeling.

a. 6 Værelser, bestemte til Opholds- og Sovested, hvert for l Patient, de to af dem enten saa store, at 2 Senge der kunne anbringes, eller forsynet med et mindre Rum, hvor en Oppasser kan ligge.
b. 2 Værelser, bestemte til Opholds- og Sovested for 2 Patienter i hvert.
c. 2 Dobbeltværelser (Dagligstue med tilhörende Sovekammer), bestemte hvert for 1 Patient.
d. 2 större Værelser til fælles Afbenyttelse om Dagen for samtlige Afdelingens Patienter. I Mandfolkebygningen er det ene af disse bestemt til Billardstue, og maa være saaledes beliggende, at det ogsaa tilsteder Patienterne fra anden Afdeling beqvem Adgang. I Fruentimmerbygningen er det tilsvarende Værelse bestemt til Musikstue.

IIden Afdeling.

a. 2 större Værelser til Ophold om Dagen for samtlige Afdelingens Patienter.
b. 1 Spisestue, beregnet paa 26 Personer.
c. 1 Soveværelse for 6 Patienter, der tillige maa have Plads til 1 Oppasser, altsaa beregnet paa 7 Senge.
d. 3 Soveværelser, hvert for 4 Patienter og 1 Oppasser, altsaa paa 5 Senge.
e. 2 Soveværelser, hvert for 2 Patienter.
f. 1 Sygestue, beregnet paa 4 Patienter og 1 Oppasser, altsaa paa 5 Senge.
g. 1 Paaklædningsværelse.

I Mandfolkebygningen vil denne Afdeling fremdeles behöve:
h. 2 Værelser til Værksteder, som imidlertid ikke have nödig at staae i umiddelbar Forbindelse med de övrige Patientlokaler, men gjerne kunne henlægges enten i Kjelderen, hvis denne Deel af Bygningen erholder en Kjelder, som var skikket til dette Brug, eller paa et andet saavel for denne som for tredie Afdelings Patienter beqvemt Sted.

 

5

IIIdie Afdeling.

a. 2 större Værelser til Ophold om Dagen for samtlige Afdelingens Patienter.
b. 1 Spisestue for 20 Personer.
c. 3 Soveværelser, hver for 4 Patienter og 1 Oppasser, altsaa beregnet paa 5 Senge.
d. 1 Soveværelse for 2 Patienter og 1 Oppasser, altsaa paa 3 Senge.
e. 1 Soveværelse for 2 Patienter.
f. 1 Paaklædningsværelse.
g, 1 Sygestue, beregnet paa 4 Patienter og l Oppasser, altsaa paa 5 Senge.

IVde Afdeling (Celleafdelingen).

a. 10 Celler, alle beliggende i een Række, hvoraf 2 med indfaldende Lys fra Taget.
b. 1 Værelse til fælles Afbenyttelse for samtlige Afdelingens Patienter.
Denne Afdeling maa helst staae i umiddelbart Sammenhæng med de övrige Afdelinger, men i Fald særegne bygningsmæssige Grunde tale derfor, kan den ogsaa adskilles derfra, dog maa der i dette Tilfælde anlægges een sammenhængende Bygning for mandlige og qvindelige Patienter af denne Afdeling med skarp Adskillelse mellem Kjönnene, saa at hvert faaer 10 Celler med Bilokaler.

Foruden de her nævnte Lokaler i hver Afdeling især, maa der endnu i dem alle anbringes: a. Værelser for l til 2 Oppassere.
b. Depot for en Deel af Patienternes og Anstaltens Effekter.
c. Plads til Opvaskning, til Lampers Reengjöring og deslige, tillige forsynet med én lille Kogeindretning.

Endvidere afsættes i Patientbygningerne: a. Saavel i Mandfolkebygningen som i Fruentimmerbygningen:
1 större Værelse paa beqvemt Sted for samtlige Oppassere af samme Kjön.
b. .I Mandfolkebygningen:
1 Værelse med Sovekammer for Overopsynsmanden, omtrent i Midten af Bygningen.
c. I Fruentimmerbygningen:
2 Værelser for Overopsynskonen, beliggende ved förste Afdeling med Udgang til denne, men tillige med en Indgang, som hverken gaaer igjennem Afdelingen eller dennes Gaard.

Efterstaaende Bemærkninger om Patientbygningerne maa fremdeles tages til Fölge: De enkelte Afdelinger bör være saaledes situerede for hinanden, at Uro og Stöi fra de urolige Patienter saalidt som muligt kan meddele sig til Afdelingerne for de rolige, og saa skarpt afsondrede fra hinanden, som overhovedet er foreneligt med sammenhængende Bygninger, saa at der intet Fællesskab finder Sted med Hensyn til Trapper, Indgange, Gaarde, Priveter o s.v. medens der dog mellem dem alle maa være en let Communication, udelukkende gjennem Corridorerne, som saavidt muligt lægges i Siden af Huset.

6

Bygningernes Höide maa for Iste, IIden og IIIdie Afdelings Vedkommende ikke overstige to Etager. IVde Afdeling (Cellerne) maa kun have l Etage.

Rumforhold i Huset. Patientlokalerne önskes ikke over 11 Fod höie mellem Gulv og Loft. Af de Værelser, der ere beregnede paa mere end 2 Personer, maa alle de som ere bestemte til Ophold om Dagen yde hvert Individ et Minimum af 500, og samtlige Soveværelser og Sygestuer et Minimum af 600 Kubikfod Luft, hvorved ogsaa Hensyn maa tages til, at Oppassere blive at fordele mellem Patienterne. I IVde Afdeling faaer hver Celle en Dimension af 9 Fods Brede, 14 Fods Dybde og 11 Fods Höide. Corridorerne maa overalt have en Brede af ikke under 4 Alen.

Lokalernes Udstyrelse maa i Iste og IIden Afdeling i alt Væsentligt rette sig efter de Fordringer som i det daglige Liv ville gjöres af de Samfundsklasser, for hvilke de ere bestemte. Værelserne i förste Afdeling blive saaledes alle at panele og male eller betrække, I IIIdie og navnlig i IVde Afdeling vil der deels være at sörge for, at Stöi og Larm saa lidt som muligt kan udbrede sig, deels at tage Hensyn til, at Lokalerne kunne være mere udsatte for Overlast end i de to förste Afdelinger; men dog bör ogsaa her alt Fængselsagtigt omhyggeligt undgaaes. Enkelte Celler ville være at oliemale.

De indvendige Dörre maa alle være enkelte, af rigelig Brede og med sædvanlige Laase, det sidste dog med Undtagelse af Celledörrene, hvor Laasene ingen Greb faae, hverken indvendig eller udvendig, ligesom der ogsaa paa den Side af disse Dörre, som vender ind mod Cellen, anbringes en glat Bræddebeklædning. Over Dörren maa være en Aabning i Muren til at sætte en Lampe i.

Vinduerne maa være stærke, med Ruder af saadanne Dimensioner, som ikke kunne tillade Undvigelse gjennem den enkelte Rude. De forsynes ikke med Jernstænger, men overalt i överste Etage, og ligeledes i nederste, forsaavidt som de ikke ere af Jern eller gaae ud til Gaarde som ere indhegnede med Muur eller Plankeværk, med et Lukke som ikke er til at aabne af Patienterne. I alle Enkeltværelser eller Soveværelser i överste Etage anbringes desuden Skaadder med et lignende Lukke. Støbte Jernvinduer (ligeledes forsynede med Skaadder) anbringes i alle de Celler som ikke have indfaldende Lys fra Taget, og i en saadan Höide at Afstanden fra Karmen til Gulvet bliver mindst 4 Alen, samt af en Construction som tillader tilstrækkelig Lysning og Ventilation, uden at Undvigelse derved bliver gjort mulig.

Trapperne maa i det mindste have 5 Fods Brede, og anlægges med en Muur mellem Trappelöbene og Gelænderlister i Stedet for Rækværk.

Gulvene blive i IIIdie og IVde Afdeling at fernisere.

Patientbygningerne önskes opvarmede ved Vindovne, beregnede paa Kulforbrug: dog maa IVde Afdeling opvarmes uden Anbringelse af Ovne i selve Cellerne. Concurrenternes Opmærksomhed henledes paa Vigtigheden af en god Ventilation, især i IIIdie og IVde Afdeling.

Da der paa den valgte Byggeplads er fundet rigeligt Vand paa de i medfölgende Situationsplan med o betegnede Punkter i en Dybde af 40 Fod paa det höieste Punkt, og Dammen desuden danner et naturligt Bassin af meget godt Vand, som ingensinde vides at have været udtörret, vil Vandforsyningen formentlig ikke have Vanskelighed: kun bemærkes det, at Vandforbruget ikke vil være ubetydeligt i nogen. Deel af Bygningen.

7

I alle Patientafdelingerne anbringes Latriner ved Corridorerne paa beqvemt Sted. Det bemærkes at Waterclosets med en for Patienterne tilgængelig Mekanisme maa ansees for upraktiske. Lofter og Kjeldere, forsaavidt sidstnævnte anbringes, blive at indrette til Opbevaring af Hospitalets og Patienternes Beklædningsgjenstande og andre Effekter, samt til mindre Partier Brændsel og lignende Fornödenheder.

Bade.

Disse behöve ikke at staae i umiddelbar Sammenhæng med Patientbygningerne, og kunne gjerne sættes i nærmere Forbindelse med Oekonomibygningerne, men de maae være let tilgængelige for alle Afdelinger, saaledes at Patienterne ikke have nödig at passere andre Afdelinger end deres egen, og heller ikke nogen af de under B nævnte Lokaler, for at komme til dem. Saafremt dette ikke lader sig gjöre, saafremt Veien fra IVde Afdeling til det almindelige Bad vilde blive for lang, eller dettes Beliggenhed kunde gjöre dets Afbenyttelse af de stöiende Patienter forstyrrende for Iste og IIden Afdeling, maa der ved IVde Afdeling anlægges et særskilt Bad.

Badelokalet maa til hvert Kjön have:
a, l Badeværelse, som kan rumme 4 Badekar og bliver at forsyne med Indretninger til Douche- og Styrtebade.
b. 1 Paaklædningsværelse som kan rumme 2 Sofaer.
Anlægges særskilte Bade ved Cellerne, vil hvert Badeværelse til disse kun behöve Plads til 2 Kar, ligesom ogsaa Paaklædningsværelserne i saa Fald kunne være mindre.

Et lille Rum, til hurtigt at törre vaade Sengeklæder o. desl., indrettes ved Badet eller paa andet for Afbenyttelsen fra IIIdie og IVde Afdeling beqvemt Sted.

Gaarde og Haver.

Iste Og IIden Afdeling faaer hver sin Gaard, som ikke maa være indhegnet paa en Maade, der beröver den sin frie Charakteer, samt hver sin Have. IIIdie og IVde Afdeling faaer kun hver sin Gaard, hvis Indhegning maa være beregnet paa at forebygge Undvigelse, medens dog en fængselsagtig Charakteer saavidt muligt bör undgaaes. Enhver Gaard maa staae i umiddelbar Forbindelse med den respektive Afdeling.

Planen for Patientbygningerne maa være beregnet paa at samme engang i Tiden kunne lade sig udvide ved Tilbygning (uden Paaförelse af flere Etager). Deres almindelige Situation og Lokalernes Fordeling i dem maa være beregnet paa, saavidt muligt at forskaffe samtlige Patienternes Opholdsværelser Sol. Heller ikke bör nogen Gaard være saaledes beliggende eller indhegnet, at den kommer til at mangle Sol og frisk Luft.

8

B. Bygninger for Oekonomien o. s. v.

I disse, for hvis Vedkommende den Side 6 gjorte Reservation mod Huse paa mere end to Etager ikke gjælder, blive folgende Lokaler at optage.

  a. Kjokken med Appertinentier. Dette maa være saaledes beliggende, at Transport af Maden til de forskjellige Patientafdelinger kan skee med Lethed og saavidt muligt uden at passere Gaarde. Uddelingen af Maden maa kunne skee, uden at Oppasserne, som hente den, behöve at betræde selve Kjökkenet. Dette maa være beregnet paa, at der kan koges for indtil 200 Personer i flere Forpleiningsklasser. I Bilokalerne behöves der kun Plads til mindre Partier Victualier, Brændsel o. desl., men derimod maa der afsættes et Værelse, hvor Patienterne kunne tage Deel i Skrælling af Kartofler, Reengjöring af Rödder o. desl., fremdeles et Par Værelser for en Kogejomfru og et Pigekammer.
  b. Rummelige Contoirlokale
  r for den samlede Anstalt, beregnede for en Inspecteur og 4 Betjente. Derved et Kammer til Opbevaring af forskjellige mindre Inventariegjenstande.
  c. Et stort og et mindre Værelse for Directionen.
  d. Medicinstue.
  e. Et Værelse til Conferenee mellem Anstaltens Læger, tillige som Bibliotheks værelse.
  f. Et Værelse, hvor Patienterne kunne tale med Besögende, og Fremmede aftræde.
  g. Bedesal, beregnet paa Gudstjeneste for indtil 100 Personer. Derved et Aftrædelsesværelse for Præsten.
  h. Et större Værelse med Cabinet, til selskabelige Sammenkomster for Patienter af begge Kjön.
  i. Bolig for Overlægen med Familie. Den maa staae i umiddelbar eller middelbar Forbindelse med Patientlokalerne, saa at Overlægen kan komme til disse uden at passere Gaarde eller aabne Pladser.
  k. Portnerbolig (for en gift Portner) paa et passende Sted.

Der maa saavidt muligt sörges for, at de private Boliger ikke kunne oversees fra Patientlokalerne, og ikke have noget nödvendigt Fællesskab med de oekonomiske Lokaliteter med Hensyn til Passager, Gaarde o. s. v.

Hovedindkjörslen til Kurhuset maa holdes noget fjernet fra Patientbygningerne og disses Gaarde og Havepladser. Det vilde ogsaa være en Fordeel, om Patienternes Indbringelse i Kurhuset ikke behövede at skee gjennem de under B nævnte Dele af Bygningsanlægget.